top of page
546564654564.jpg

UFACTORY xArm

/

/

/

UFACTORY xArm

​软件

UFACTORY xArm Studio
Win​
v1.0.1 | 2023-04-24
Mac
v1.0.1 | 2023-04-24
​Linux
v1.0.1 | 2023-04-24

​文档

UFACTORY xArm 5/6/7 用户手册
V2.0.0 | 2023-04-27
UFACTORY xArm&机械爪技术参数
V1.0.0 | 2021-04-20
BIO机械爪用户手册
V1.6.1 | 2021-03-16
​直线滑轨用户手册
V2.0.0 | 2023-05-30
UFACTORY xArm 5/6/7 开发者手册
V1.10.0 | 2022-08-15
UFACTORY xArm 机械爪用户手册
V1.11.0 | 2023-08-28
UFACTORY xArm 真空吸头用户手册
V1.6.1 | 2021-03-16
​六维力矩传感器用户手册
V2.0.0 | 2023-05-30

3D文件

UFACTORY xArm5 3D 文件
2021-09-24
UFACTORY xArm7 3D 文件
2021-09-24
直流控制盒3D文件
2021-07-20
UFACTORY xArm6 3D 文件
2021-09-24
交流控制器 3D 文件
2021-07-20
机械爪3D文件
2019-09-19
吸头3D文件
2020-04-16

SDK

UFACTORY xArm Python SDK
2021-10-26
UFACTORY xArm ROS SDK
2021-09-23
UFACTORY  xArm CPLUS SDK
2021-10-26
​UFACTORY xArm ROS2
2021-08-25
bottom of page